ประเภทห้อง
Rate
บาท / วัน
ค่าบริการพยาบาล
บาท / วัน
ค่าอาหาร
บาท / วัน
รวม
ห้องพิเศษรวม
500
250
300
1,100
ห้องพิเศษเดี่ยว F2
1,150
250
300
1,700
ห้องพิเศษเดี่ยว F3
1,150
250
300
1,700
ห้องพิเศษเดี่ยว F4
850
250
300
1,400
ห้องพิเศษเดี่ยว F5
1,400
250
350
2,000
ห้อง VIP 1
2,050
250
400
2,700
ห้อง VIP 2
2,500
250
400
2,700
ห้อง VIP 3
2,350
250
400
3,000
ห้อง VIP 4
2,350
250
400
3,000
ห้อง ICU
2,200
250
800
3,250
ค่าอาหาร(รวมอาหารว่าง)     
การนับเวลาเข้าพัก        
     เริ่มนับตั้งแต่ผู้ป่วย หรือญาติเข้าพักหอผู้ป่วย กรณีอยู่เกินเวลาลงทะเบียนเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน      คิดราคาค่าห้องพักและค่าบริการเพิ่มเป็น 1 วัน
เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10