ศูนย์กุมารเวชกรรม... ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยว
กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความ
จำเป็นอย่างมาก

     แผนกทารกแรกเกิด... ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์โดยให้คำปรึกษาแก่มารดาเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพมีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดดูแลเด็กทารกหลังคลอดอย่างใกล้ชิดเน้นการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และส่งเสริมให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่างดีหากทารกเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดด้วยเครื่องมือที่พร้อมในหอวิกฤตเด็กอ่อน (NICU) กุมารแพทย์และพยาบาลห้องเด็กอ่อนให้การบริการแก่ผู้ป่วยและ
ญาติอย่างต่อเนื่อง มีการนัดติดตามในช่วง 1 เดือนแรก รวมถึงมีคลินิกนมแม่ให้บริการปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับการให้นมบุตร

     แผนกกุมารเวชกรรม... มีการให้บริการรักษาโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีการให้บริการดังนี้ให้บริการรักษา
โรคทั่วไปในเด็ก ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการและให้คำแนะนำ กระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มีแพคเกจวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ผู้ปกครองได้เลือกเพื่อความสะดวกและมีการให้ความรู้คำแนะนำทางสุข
ศึกษาผู้ปกครองในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์แผ่นพับและวีดีทัศน์ในระหว่างรอตรวจเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้ดูแล
เด็กได้อย่างมั่นใจ

 

เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10