ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสหเวช สุขภาพร่างกายที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่การดูแลเพื่อป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้เพราะลักษณะการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลต่างกันความเสี่ยงในการเกิดโรคก็ต่าง
กันแม้กระทั่งการที่บุคคลในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็อาจก่อให้เกิดโรคทางกรรมพันธุ์ได้เช่นกัน ความเสี่ยงที่กล่าวถึงบางครั้งเราไม่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญอะไรและไม่น่าจะต้องกังวลถึงในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำวันของเราอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและมีโรคแอบซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ แล้วใครจะเป็นคนบอกเราได้ว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง
สามารถช่วยคุณได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้สามารถบอกให้รู้ถึงความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น
กับตัวท่านในอนาคตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือในกรณีที่เริ่มมีอาการก็จะได้หาทางป้องกัน
ไม่ให้ลุกลามกลายเป็นโรคต่อไป หรือวินิจฉัยให้รู้

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสหเวช มีความพร้อมที่จะให้บริการในด้าน...
การตรวจสุขภาพ มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ
ตั้งแต่ โปรแกรมการตรวจสายตา โปรแกรมการตรวจสุขภาพคู่รัก โปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรม
การตรวจสุขภาพของสตรีวัยทอง เป็นต้น
การให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำทางโภชนาการด้าน
การเช่นอาหารแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยโภชนากรผู้เชี่ยวชาญ การให้คำแนะนำจากแพทย์
เฉพาะทางในแต่ละระบบ
การป้องกันโรค เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ด้วยการให้
ความรู้ความเข้าใจถึงโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น
 

 

เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10